Клас для роботи з Yandex Translate API

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Json;
using WindowsFormsApplication2.Properties;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  public class YandexTranslate
  {
    private readonly string _apiKey;

    public YandexTranslate()
    {
      _apiKey = Settings.Default.ApiKey;
    }

    public YandexTranslate(string key)
    {
      _apiKey = key;
    }

    public List<string> GetLangs()
    {
      var requestString =
        String.Format("https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/getLangs?key={0}",
        _apiKey);
      var request = WebRequest.Create(requestString);
      var response = request.GetResponse(); 
      var yandexDataContractSerializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(GetLangsData));
      var getLangsData = (GetLangsData)yandexDataContractSerializer.ReadObject(response.GetResponseStream());
      return getLangsData.Dirs;
    }
    public List<string> GetLangs(string ui)
    {
      var requestString =
        String.Format("https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/getLangs?key={0}&amp;ui={1}",
        _apiKey, ui);
      var request = WebRequest.Create(requestString);
      var response = request.GetResponse();
      var sr = new StreamReader(response.GetResponseStream());
      var json = sr.ReadToEnd();
      json = json.Remove(json.Length - 3);
      json = json.Substring(json.IndexOf("langs") + 8);
      json = json.Replace('"', ' ');      
      return json.Split(',').ToList();
    }
    public string Detect(string text)
    {
      var requestString =
        String.Format("https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/detect?key={0}&amp;text={1}",
        _apiKey, text);
      var request = WebRequest.Create(requestString);
      var response = request.GetResponse();
      var yandexDataContractSerializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(DetectData));
      var detectData = (DetectData)yandexDataContractSerializer.ReadObject(response.GetResponseStream());
      return detectData.Lang;
    }
    public List<string> Translate(string lang, string text)
    {
      var requestString =
        String.Format("https://translate.yandex.net/api/v1.5/tr.json/translate?key={0}&amp;text={1}&amp;lang={2}&amp;format={3}",
        _apiKey, text, lang, "plain");

      var request = WebRequest.Create(requestString);
      if ((requestString.Length > 10240) &amp;&amp; (request.Method.StartsWith("GET")))
        throw new ArgumentException("Text is too long (>10Kb)");
      var response = request.GetResponse();

      TranslateData translateData;
      var yandexDataContractSerializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(TranslateData));
      try
      {
        translateData = (TranslateData)yandexDataContractSerializer.ReadObject(response.GetResponseStream());
      }
      catch (Exception exception)
      {
        translateData = new TranslateData();
        translateData.Text = new List<string>();
      }
      return translateData.Text;
    }
    [DataContract]
    internal class TranslateData
    {
      [DataMember (Name = "code")]
      internal int Code { get; set; }      
      [DataMember(Name = "lang")]
      internal string Lang { get; set; }
      [DataMember(Name = "text")]
      internal List<string> Text { get; set; }
    }
    [DataContract]
    public class GetLangsData
    {
      [DataMember(Name = "dirs")]
      internal List<string> Dirs { get; set; }
    }
    [DataContract]
    internal class DetectData
    {
      [DataMember(Name = "code")]
      internal int Code { get; set; }      
      [DataMember(Name = "lang")]
      internal string Lang { get; set; }
    }
  }
}

Advertisements

Номер цифри

Дано натуральне число. З нього викреслюють одну цифру. Яку саме цифру потрібно викреслити з цього числа, щоб після цього отримати максимально можливе число?

Формат вхідних даних: у єдиному рядку записано єдине ціле число N(11 ≤N< 1 000 000 000).

Формат вихідних даних: номер ви­кресленої цифри, за умови, що цифра в найстаршому розряді має номер 1.

Continue reading

Заяць на східцях

Вгорі на східцях, що мають N сходинок, знаходиться заєць, який почи­нає стрибати по них униз. Заєць може стрибнути на наступну сходинку, через одну або через дві. Тобто, якщо заєць знаходиться на 10-й сходинці, то він може переміститися на 9-ту, 8-му або 7-му Обчислити кількість усіх можливих «маршрутів» зайця з вершини до землі.

Формат вхідних даних: одне число 0 <М< 37.

Формат вихідних даних: одне число — кількість усіх можливих маршрутів.

Ідея розв’язання. Задачу розв’яжемо аналогічно до задачі про числа Фібоначчі. Нехай заєць знаходиться на сходинці з номером X. Тоді він може стрибнути на сходинки X- 1, X- 2 і X- 3.

TextWindow.Title="Заяць на східцях"
TextWindow.WriteLine("Введіть значення N")
N=TextWindow.ReadNumber()
x=1
y=2
z=4
If (n=1) then
 TextWindow.WriteLine(x)
ElseIf (n=2) Then
 TextWindow.WriteLine(y)
elseif (n=3) then
   TextWindow.WriteLine(z)
  Else
   For i=4 To N
    z= x+y+z
    y=z-x-y
    x=z-x-y
   EndFor
    TextWindow.WriteLine(z) 
EndIf

Числа Фібоначчі

Обчислити N-е число послідовності Фібоначчі — 1, 1, 2, 3, 5, 8,…, — в якій перші два члени дорівнюють 1, а всі інші — це сума двох попе­редніх.

Формат вхідних даних: одне число 0 < N< 47.

Формат вихідних даних: одне число —N-й член послідовності.

Доцільно розглянути найпростіший спосіб — не рекурсивний . Для цього будемо виконувати обчислення не від того, що потрібно знайти до тривіального (рекурсія), а навпаки.

Як правило, такий спосіб розв’язання програма виконує у кілька разів швидше. Ідея алго­ритму — обчислення і збереження тільки двох елементів послідовності:

y=x+y

x=y-x

TextWindow.Title="Числа Фібоначчі"
TextWindow.WriteLine("Введіть число N")
N=TextWindow.ReadNumber()
x=1
y=1
For i=3 To N
 y=x+y
 x=y-x
 EndFor 
 TextWindow.WriteLine(y)

Друк рядка

Сергій дуже любить грати в таку гру: довільним чином вибирають два натуральних числа N (1 <И < 100) і М (1 <М<100). Створюється рядок символів, у який підряд виписуються числа: спочатку одна 1, потім дві 2, потім три 3 і так далі до N. Наприклад, для N = 5 отриманий рядок такий: 122333444455555. Потім отриманий рядок записується в кілька рядків по М символів у рядку. Останній рядок може бути неповної дов­жини. Наприклад, попередній рядок для М= 3 буде записаний у вигляді:

122

333

444

455

555

Потрібно написати програму, що звільнить Сергія від цієї марної витрати часу.

Формат вхідних даних: два числа N і М, що не перевищують 100.

Формат вихідних даних: у кожному рядку повинно міститися по М символів з отриманого для N рядка. Останній рядок може бути неповним.

Ідея розв’язання. Формування на початку всього рядка є недоцільним. Такий рядок можна сформувати тільки для N= 16 (227 символів). Тому будемо формувати рядок, доки його довжина не стане > М, потім будемо виводити підрядок довжини М та відразу його вилучати. Після цього зно­ву будемо будувати рядок з подальшим виведенням і вилученням. Для випадку, коли останній рядок буде неповним, передбачимо його виведен­ня після закінчення циклу.

TextWindow.Title="Друк рядка"
TextWindow.WriteLine("Введіть значення N")
N=TextWindow.ReadNumber()
TextWindow.WriteLine("Введіть значення M")
M=TextWindow.ReadNumber()
s=""
For i=1 To N
 For j=1 To i
  s=Text.Append(s, i)
  While Text.GetLength (s) >= M
   TextWindow.WriteLine(Text.GetSubText(s,1,M))
   s=text.GetSubTextToEnd(s,M+1)
  EndWhile
 EndFor
EndFor
If Text.GetLength (s) > 0 Then
 TextWindow.WriteLine(s)
EndIf

Факторіал

N! — добуток натуральних чисел від 1 до N. Напишіть програму знаходження правої ненульової цифри в запису числа N!. Наприклад, 5! = 120 — правою ненульовою цифрою буде 2, для 71 — 4.

Формат вхідних даних: у єдиному рядку знаходиться число N(1≤N≤1000).

Формат вихідних даних: у єдиний рядок виведіть праву ненульову цифру в N!.

Ідея розв’язання. Очевидним способом є обчислення факторіала чис­ла N та знаходження відмінної від нуля правої цифри із застосування дов­гої арифметики.

Розглянемо більш раціональний спосіб. Очевидно, що:

• нулі в кінці числа N! суттєвої ролі не відіграють, тому відкидатимемо їх у міру появи;

• зберігати повністю число N! також немає сенсу, достатньо зберігати 5—8 останніх цифр без «правих» нулів.

TextWindow.Title="Факторіал"
TextWindow.WriteLine("Введіть значення N")
N=TextWindow.ReadNumber()
x=1
For i=1 To N
 x=x*i
 While math.Remainder(x,10)=0
   x=x/10
  EndWhile
   If x>100000 Then
   x=Math.Remainder(x,100000)
  EndIf
 EndFor 
 TextWindow.WriteLine(Math.Remainder(x,10))

Задача 0122

Побудувати і замалювати прямокутник зі сторонами 30 і 50 пікселів, центр якого співпадає з центром монітора. Сторони прямокутника мають бути паралельні осям координат монітора.

x=GraphicsWindow.Width /2
y=GraphicsWindow.Height /2
GraphicsWindow.FillRectangle(x-25,y-25,50,30)